اسکرول به بالا

پروژه ها

برخی از پروژه های اجرا شده توسط گروه صداقت 

آقای مهندس کسایی

آقای علیرضا حاجی حسینلو

آقای عباس هاشمی

آقای باقرمهرابی

اقای مرتضی حبیب زاده

پروژه آقای مهندس علی اکبرلو

پروژه آقای بهمن باقری

پروژه آقای کمال تسوجیان

پروژه آقای فرشاد خوش زاده

پروژه آقای ربانی(بهره مند)

پروژه آقای محمدحسین ربانی خواه

پروژه آقای مهندس نمدی ساز

برج درستکار

* پروفیل: پروفیل گنووین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده
مشاهده پروژه

آقای مهندس کسایی

* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری77 * يراق آلات:یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مهندس کسایی
مشاهده پروژه

آقای علیرضا حاجی حسینلو

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 94 * يراق آلات: یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: اقای علیرضا حاجی حسینلو
مشاهده پروژه

آقای همتی

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 700 * يراق آلات:یراق آلات استاک. باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای باقرمهرابی
مشاهده پروژه

آقای پاشایی

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقای پاشایی
مشاهده پروژه

آقای عباس هاشمی

* پروفیل: رنگی سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای عباس هاشمی
مشاهده پروژه

آقای باقرمهرابی

* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری 700 * يراق آلات: یراق آلات استاک شیشه سوپرسیلور در ساده * كارفرما: آقای باقرمهرابی
مشاهده پروژه

اقای مرتضی حبیب زاده

* پروفیل: ترمال بریک بازشو * يراق آلات: یراق آلات استاک ساده باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مرتضی حبیب زاده
مشاهده پروژه

پروژه آقای مهندس علی اکبرلو

* پروفیل: ترمال بریک tH69وts77 * يراق آلات: یراق آلات استاک ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى مهندس علی اکبرلو
مشاهده پروژه

پروژه آقای بهمن باقری

* پروفیل: واناوین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى بهمن باقری
مشاهده پروژه

پروژه آقای کمال تسوجیان

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در ساده * كارفرما: آقاى کمال تسوجیان
مشاهده پروژه

پروژه آقای فرشاد خوش زاده

* پروفیل: سام * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى فرشاد خوش زاده
مشاهده پروژه

پروژه آقای ربانی(بهره مند)

 
مشاهده پروژه

پروژه آقای محمدحسین ربانی خواه

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقاى محمدحسین ربانی خواه
مشاهده پروژه

پروژه آقای مهندس نمدی ساز

* يراق آلات: فرنکس * نوع شيشه:باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: مهندس نمدی ساز * نوع پروفیل: پروفیل سیندژ
مشاهده پروژه