اسکرول به بالا

اقای مرتضی حبیب زاده

پروژه آقای مهندس علی اکبرلو

پروژه آقای بهمن باقری

پروژه آقای کمال تسوجیان

پروژه آقای فرشاد خوش زاده

پروژه آقای ربانی(بهره مند)

پروژه آقای محمدحسین ربانی خواه

پروژه آقای مهندس نمدی ساز

پروژه آقای حیدرتقی زاده

پروژه اقای خردمندی

پروژه نادرصابری

پروژه هادی عبدالهی

پروژه اعيان

پروژه عمارت روما

پروژه زعفرانيه

پروژه نيكان

اقای مرتضی حبیب زاده

* پروفیل: ترمال بریک بازشو * يراق آلات: یراق آلات استاک ساده باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مرتضی حبیب زاده
مشاهده پروژه

پروژه آقای مهندس علی اکبرلو

* پروفیل: ترمال بریک tH69وts77 * يراق آلات: یراق آلات استاک ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى مهندس علی اکبرلو
مشاهده پروژه

پروژه آقای بهمن باقری

* پروفیل: واناوین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى بهمن باقری
مشاهده پروژه

پروژه آقای کمال تسوجیان

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در ساده * كارفرما: آقاى کمال تسوجیان
مشاهده پروژه

پروژه آقای فرشاد خوش زاده

* پروفیل: سام * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در در سوپرسیلور * كارفرما: آقاى فرشاد خوش زاده
مشاهده پروژه

پروژه آقای ربانی(بهره مند)

 
مشاهده پروژه

پروژه آقای محمدحسین ربانی خواه

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس * نوع شيشه: شیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقاى محمدحسین ربانی خواه
مشاهده پروژه

پروژه آقای مهندس نمدی ساز

* يراق آلات: فرنکس * نوع شيشه:باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: مهندس نمدی ساز * نوع پروفیل: پروفیل سیندژ
مشاهده پروژه

پروژه آقای حیدرتقی زاده

* نوع درب و پنجره: شیشه دوجداره ساده * يراق آلات: فرنکس * نوع شيشه: ساده * كارفرما: آقاى حیدرتقی زاده * نوع پروفیل:سیندژ سوپرسیلور
مشاهده پروژه

پروژه اقای خردمندی

* نوع درب و پنجره: شیشه دوجداره * يراق آلات: فورنكس تركيه * نوع شيشه: ساده * كارفرما: آقاى خردمندی * نوع پروفیل: سیندژ
مشاهده پروژه

پروژه نادرصابری

* نوع درب و پنجره: شیشه دوجداره * يراق آلات: فورنكس تركيه * نوع شيشه: ساده * كارفرما: آقاى نادر صابری * پروفیل: سیندژ
مشاهده پروژه

پروژه هادی عبدالهی

مشاهده پروژه

پروژه اعيان

• نوع درب و پنجره: پروفيل گنــووین • نوع شیشه‌ها: ساده در نقره اى • رنگ پروفيل:سفيد • یراق آلات: فورنكس تركيه • گارانتی به مدت ۱۰ سال • کارفرمـا: حاج...
مشاهده پروژه

پروژه عمارت روما

• نوع درب و پنجره: پروفيل UPVC سيندژ • نوع شیشه‌ها: نقره اى در ساده • رنگ پروفيل:سفيد • یراق آلات: فورنكس تركيه • گارانتی به مدت ۱۰ سال • کارفرمـا:...
مشاهده پروژه

پروژه زعفرانيه

• نوع درب و پنجره: UPVC • سيستم: لولايى • شیشه‌ها: ساده در نقره اى • رنگ پروفيل:سفيد • یراق آلات: فورنكس تركيه • گارانتی به مدت ۱۰ سال. • کارفرمـا: آقاى...
مشاهده پروژه

پروژه نيكان

• نوع درب و پنجره: UPVC • سيستم: لولايى • برند پروفيل: ايده آل • رنگ پروفيل: سفيد • نوع و رنگ شيشه: ساده در نقره اى • يراق آلات: فورنكس...
مشاهده پروژه